Algemene voorwaarden

Ervan uitgaande dat alles goed gaat, maar voor als er toch dingen niet lopen zoals verwacht, zijn onderstaand de algemene voorwaarden van TISSU BLANC. Wanneer u een artikel koopt bij www.tissublanc.nl, accepteert u onderstaande voorwaarden.

 1. Toepasselijkheid
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op het aanbod van Tissu Blanc op www.tissublanc.nl, Tenzij Tissu Blanc zich uitdrukkelijk en schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kunnen geen rechten voor toekomstige transacties worden ontleend.
  2. In deze algemene voorwaarden wordt met “de klant” bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of via gebruiker goederen bestelt en/of koopt.
  3. Door een bestelling te plaatsen ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
  4. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Totstandkoming en wijziging overeenkomst
  1. Alle aanbiedingen door Tissu Blanc, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend. Tissu Blanc houdt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van wettelijke voorschriften. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
  2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door Tissu Blanc.
   Tissu Blanc is gerechtigd bestellingen te weigeren, voorwaarden aan de levering van de bestelling te verbinden of de overeenkomst te ontbinden. Wanneer een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Tissu Blanc dit mee na ontvangst van bestelling.
  3. Alle prijzen, aanbiedingen en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten en kleuren strekken slechts ter indicatie. Afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van Tissu Blanc.
  4. Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen op www.tissublanc.nl ontheffen Tissu Blanc van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.
  5. Wanneer producten tijdens de aanbieding zijn besteld, kunnen deze niet worden geretourneerd.
 3. Prijzen en betalingen
  1. Alle prijzen die vermeld zijn op de site www.tissublanc.nl zijn in Euro’s inclusief BTW, inclusief verzendkosten. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. Gewijzigde prijzen hebben geen invloed op lopende bestellingen.
  2. Voor verzending binnen Nederland zijn er geen verzendkosten. Voor klanten uit andere landen dan Nederland, is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het land en de hoogte van het bedrag van de bestelling. Indien de ontvanger zich niet in het land van de verzending bevindt, is de ontvanger aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.
  3. Na het plaatsen van een bestelling ontvang je direct een bevestiging per e-mail waarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, worden vermeld. Betaling gebeurt altijd vooraf door middel van IDEAL, PayPal, creditcard of vooruitbetaling via overboeking. Voor online betalingen worden géén extra kosten berekend.
  4. De bestelde artikelen kunnen niet onder rembours worden geleverd.
 4. Levering
  1. Heeft u voor 12.00 uur besteld, dan versturen we na bevestiging van uw bestelling en mits het product voorradig is, het dezelfde dag. De levertijd is 2 tot 5 werkdagen. Mochten de bestelde producten niet binnen de aangegeven termijn geleverd kunnen worden en wij hiervan om redenen van afwijken, dan ontvang je hierover middels e-mail een bericht.
  2. Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant niet het recht op een schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
  3. Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de klant geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop per direct ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.
  4. Wij streven ernaar om de website zo up to date mogelijk te houden, echter kan het voorkomen dat een product niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.
  5. Voor de levering maakt TISSU BLANC gebruik van de diensten van Post NL. TISSU BLANC kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de wijze waarop een dergelijke partij met de goederen omgaat en de wijze waarop de bezorging of aflevering plaatsvindt. TISSU BLANC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet bezorgen en/of kwijtraken van de bestelde goederen.
 5. Klachten en retourneren
  1. Wij doen er alles aan om u een perfect product te leveren. Mocht het bestelde artikel niet aan uw verwachtingen voldoen, dan heeft u het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Dit kan via het contactformulier op onze website of een mail te sturen naar info@tissublanc.nl . U kunt hiervoor gebruik maken van het modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht. Indien binnen de termijn van 14 werkdagen TISSU BLANC geen schriftelijke klachten heeft ontvangen, wordt TISSU BLANC geacht ten aanzien van de geleverde producten, volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.
  2. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen.
   Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen.
   Het herroepingsrecht is uitgesloten voor: Zakelijke klanten.
  3. Retourzendingen worden alleen onder de volgende voorwaarden geaccepteerd:
   Het product ongebruikt en in nieuwstaat verkeerd. De originele en aangehechte labels en/ of prijskaartjes zijn aangehecht. De verpakking van het product onbeschadigd is. De kosten voor retourzendingen komen voor rekening van de klant.
  4. Indien u een beschadigd product hebt ontvangen, wordt dit door TISSU BLANC kosteloos omgeruild voor exact hetzelfde product. Hiervoor dient u uiterlijk binnen 3 dagen contact op te nemen via onze klantenservice; info@tissublanc.nl
  5. Indien u in plaats van het bestelde product onverhoopt een ander product hebt ontvangen, wordt dit uiteraard door TISSU BLANC kosteloos omgeruild voor het door uw bestelde product. Hiervoor dient u zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 3 dagen contact op te nemen via onze klantenservice; info@tissublanc.nl
  6. TISSU BLANC behoudt zich het recht voor om retourzendingen te weigeren wanneer het vermoeden bestaat dat het product is gebruikt of beschadigd door schuld anders dan die van TISSU BLANC of de leverancier. De kosten en risico tijdens retourzending zijn voor rekening van de klant. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 6,95 zullen bedragen.
  7. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van TISSU BLANC schade heeft opgelopen die te wijten is aan een handeling of nalatigheid van de klant of anderszins voor risico van de klant komt, zal TISSU BLANC de klant hierover in kennis stellen. Waarna TISSU BLANC het voor het product betaalde bedrag niet aan de klant gecrediteerd of gestorneerd hoeft te worden.
  8. TISSU BLANC zal het aankoopbedrag uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht terugbetalen, nadat het product in goede staat retour is ontvangen. TISSU BLANC betaald het bedrag terug via hetzelfde betaalmiddel als waarmee u betaald heeft, tenzij een andere methode is afgesproken.
 6. Aansprakelijkheid
  1. Elke vorm van aansprakelijkheid van TISSU BLANC, haar medewerkers en producten van TISSU BLANC van welke aard ook, direct of indirect, schade aan roerende of onroerende zaken, bedrijfsschade, gevolgschade of aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. TISSU BLANC is evenmin aansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door derden bij uitvoering van de overeenkomst.
  2. TISSU BLANC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van TISSU BLANC.
  3. Elke vorm van aansprakelijkheid van TISSU BLANC naar de koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan TISSU BLANC verschuldigd is.
  4. TISSU BLANC is niet aansprakelijk voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en TISSU BLANC, dan wel tussen TISSU BLANC en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en TISSU BLANC.
 7. Schadevergoeding
  1. TISSU BLANC kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen of ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor het risico komen van TISSU BLANC.
   • Omstandigheden, die in geen geval voor risico van TISSU BLANC komen zijn:

   • Ziekte
   • In, uit -en/of doorvoerverbod
   • Transportproblemen
   • Niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers
   • Storingen in de productie
   • Etcetera
  2. TISSU BLANC is nooit gehouden tot schadevergoeding anders dan zaakschade.
  3. Het in dit artikel bepaalde laat onbelemmerd de wettelijke aansprakelijkheid van TISSU BLANC ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.
 8. Geschillen en toepasselijk recht
  1. Op alle overeenkomsten, bestellingen, rechten, verplichtingen en aanbiedingen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze algemene voorwaarden, is het Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in Nederland.
 9. Privacy
  1. Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en deze worden alleen aan derden ter beschikking gesteld die zijn betrokken bij de uitvoering van uw bestelling. Voor details zie ons privacy beleid te vinden op onze website; www.tissublanc.nl
 10. Klachten, onderzoeksplicht, verjaring en nakoming
  1. Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden kunnen rechtvaardigen dat het afgeleverde product niet aan de overeenkomst voldoet, verjaart 1 jaar na ontvangst door de koper.
 11. Overige
  1. Indien de klant aan TISSU BLANC schriftelijk opgave doet van een adres, is TISSU BLANC gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan dat adres, tenzij de klant aan TISSU BLANC schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan de betreffende bestellingen dienen te worden gezonden.
  2. Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met TISSU BLANC in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door TISSU BLANC vastgestelde nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
  3. TISSU BLANC is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
 12. Overmacht
  1. TISSU BLANC heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de klant dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat TISSU BLANC gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
  2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop TISSU BLANC geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor TISSU BLANC niet in staat is de verplichtingen na te komen.
  3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Voor zover TISSU BLANC ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is TISSU BLANC gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.
 13. Slotbepaling
  1. Deze algemene voorwaarden beogen een redelijke regeling van de rechtsverhouding tussen TISSU BLANC en haar klant. Voor zover zich omstandigheden mochten voordoen waarin deze voorwaarden, of enige bepaling daarvan, tot onredelijke uitkomsten mochten leiden, zullen deze voorwaarden in zoverre toepassing missen.

 

Bedrijfsinfo

TISSU BLANC

Website: www.tissublanc.nl

Email adres: info@tissublanc.nl

Adres: Prinses Beatrixlaan 1A, 2252 GE, Voorschoten

Bank nummer: NL87INGB0007221365

KVK: 65510704

BTW-nummer: NL103885766B01